Javan standardiluokkia: Math

Javan Math-luokka kuuluu standardikirjastoihin ja siinä on toteutettu monia eri matemaattisia funktioita. Luokasta ei voi luoda oliota, koska se sisältää ainoastaan staattisia metodeja. Useimmat Math-luokan metodit huolivat ja palauttavat ainoastaan double-tyyppisiä arvoja.

Math-luokan käyttö toimii kuten tavallisen luokan:

Math.metodi(argumentit);

Muutamia Math-luokan useimmiten käytettyjä metodeja ovat ainakin seuraavat:

abs(); // laskee luvun itseisarvon
ceil(); // palauttaa seuraavan yhtäsuuren tai suuremman kokonaisluvun kuin funktiolle parametrina tuotu luku
floor() // palauttaa seuraavan pienemmän tai yhtäsuuren kokonaisluvun
pow() // potenssilaskus
random() // palauttaa satunnaisluvun nolla ja yhden väliltä
sqrt() // laskee neliöjuuren
max() // palauttaa isomman kahdesta luvusta
min() // palauttaa pienemmän kahdesta luvusta

Math-luokan mukana tulee myös kaksi vakiota.

Java: määreitä – public, protected, private, static ja final

Periytymistä koskevassa artikkelissani jo sivusinkin suojausmääreitä (acces modifier), niistä on kuitenkin hyvä kirjoittaa oma tarkempi artikkelinsa. Aiheeseen kuuluu myös paketit, abstrakti luokka ja metodit sekä rajapinnat.


public, protected ja private
Suojausmääreiden avulla, metodeita ja niiden ominaisuuksia voidaan suojata ulkopuolisilta käsittelijöiltä. Määreiden avulla voidaan myös sallia tiettyjen ominaisuuksien tarkastelu ja muuntelu luokan ulkopuolelta.
Jatka lukemista ”Java: määreitä – public, protected, private, static ja final”

Java: sisäiset, paikalliset ja nimeämättömät luokat

Sisäinen luokka (inner class) on luokka jonkin toisen luokan sisällä. Sisäisen luokan metodit ja muuttujat ovat tällöin suojattu ulkopuoliselta käytöltä mutta ne ovat kuitenkin oman ulkoisen luokkansa käytössä. Ulkoisessa luokassa on luotava olio sisäisestä luokasta jotta sen metodeihin päästään kiinni.
Jatka lukemista ”Java: sisäiset, paikalliset ja nimeämättömät luokat”

Java: olion kopioiminen

Olion kopioiminen toiselle oliolle datasisältöineen onnistuu Javalla toteuttamalla kopioitavan olion luokassa Cloneable rajapinta sekä luomalla metodi clone() metodi.

Metodi clone() voisi näyttää seuraavanlaiselta:

// Toteutetaan clone() metodi Cloneable rajapinnasta
// luokassa LuokkaA
 protected Object clone() throws CloneNotSupportedException {
  LuokkaA palautus = (LuokkaA) super.clone();
  return palautus;
}

Jatka lukemista ”Java: olion kopioiminen”